top of page

حسی که به آن دارید، عنوان اثر است* / سحر مکتبی

The sense you have is the title of this tryout* / Sahar Mactabi

 


 

مواد و شرایط لازم:

یک لباس (این لباس ممکن است کثیف شود)

یک دوربین یا گوشی دوربین دار

تمایل و آمادگی برای پیاده روی خارج از منزل، حرکت و تمرینبدن و ذهنتان را گرم کنید.

لباس و دوربین را بردارید و از خانه خارج شوید.

پیاده روی کنید.

در مسیر به آیتم ها و المان های شهری دقت کنید. بگذارید آنها مسیرتان را مشخص کنند. (به سمت آیتمی بروید که نظر شما را جلب می کند و بلافاصله آیتم بعدی را انتخاب کنید. حرکتتان را متوقف نکنید).

اگر آیتمی به چشمتان نمی خورد خودتان را به مسیر بسپارید و در جستجوی آلمان ها به حرکت ادامه دهید.

پیاده روی را قطع نکنید. و همزمان به المان هایی که مالکی خصوصی ندارند توجه کنید. المان های شهری.

تیر چراغ ها/ علایم و چراغ های راهنمایی رانندگی/ اتاقک ها/ سطل ها/ نیمکت ها/ سرعت گیرها/ نرده ها/ ایستگاه ها/ سکوها و...

یک آیتم را انتخاب کنید و مقابلش بیایستید.

(آیتمی را انتخاب کنید که در محیط اطرافش احساس امنیت دارید).


به آن توجه کنید.

به خطوط محیطی اش/ به متریال و جنسش/ بافت و رنگش/ به وظیفه ای که در شهر دارد/ به پیامی که می دهد/ به طعمی که در دهانتان ایجاد می کند/ به اتصالاتش/ نحوه ی قرارگیری اش/ به حسی که به آن دارید، در زمان فکر کردن بدنتان را آزاد بگذارید. بگذارید بدنتان به آرامی حرکت کند.

همان طور که احساس راحتی می کنید مقابل آن آیتم حرکت کنید.

بعد از تمام شدن مشاهده­‌یتان، لباس را تن آن آیتم کنید. زمان صرف کنید و مطمئن شوید لباس را به بهترین نحو تنش پوشانده‌اید. با وسواس و دقت.

وقتی به نتیجه‌ی مطلوب رسیدید با دوربین از آن آیتمِ لباس پوشیده عکس بگیرید.

برای برگشتن به خانه حرکت کنید.

در خانه پاسخ این سوال را دست‌نویس کنید.

نظر و احساس شما نسبت به این آیتم چیست؟ بهتر بود چه تغییری کند؟


اجرا تمام شد.

عکسی از پاسخی که نوشته اید را به همراه عکس هایی که در طول اجرا از آیتم گرفتید را برایم بفرستید.

@saharmactabi at instagram 
•Required materials and conditions:

A clothing and wearable product (this product may get dirty)

A camera or phone’s camera

Willingness and readiness to walk, move and exercise outdoors


•Warm up your body and mind.

Take your clothes and camera, leave the house.

Take a walk.

Pay attention to urban items and elements along the way. Let them guide you. (Go directly to the item that catches your eye and select the next item immediately. Do not stop walking).

If you do not see any items, keep going and continue walking in search of them.

Do not interrupt the walk. And at the same time pay attention to the elements that do not have a private owner. Urban Elements.

Traffic Signs and lights / Booths / Buckets / Benches / Speed bumps / Fences / Stations / Platforms and anything which belongs to city itself and municipality.

Choose an item and stand in front of it.

(Choose the item that you feel safe in its environment).


Pay attention to it.

Pay active attention To its outlines and shape / its materials, attachments, details/ texture and color and forms/ to its duty and services/ to the taste it creates in your mouth / to the connections u can make with that / how it is positioned / to the feeling you have next to it/ let go of your body while thinking. Let your body move slowly.

When your observation is over, put the clothes' item on it. Take your time and make sure you cover your clothes in the best way possible. Obsessively and carefully look for the best style.

When you get the desired result, take a photo of the result.

Take your clothes or let them be there and get back home.

Write the answer to this question at home. What is your opinion and feeling about this item? What would be better to change in your opinion?


The performance is over.

Send me a photo of the answer you wrote along with the photos you took of the item during the show.


Saharmactabi@gmail.com

@saharmactabi at instagram

115 views0 comments

Related Posts

See All

قطعه‌ی مترو* / مهدی بهبودی

اگر در شهر به جایی می‌خواهی بروی، با مترو برو. تمام فرآیند را، از خرید بلیت تا سوار شدن به قطار، با آرامش و به کندی انجام بده. اگر در طول مدت این فرآیند قطاری از راه رسید، برای رسیدن به آن سرعت را تغی

چه چیزهایی کجا قایم شدند؟* / پیروز محمدی

وسایل مورد نیاز: گوشی دوربین‌دار یا دوربین عکاسی از خانه خود خارج شوید. هر کجا که زندگی می‌کنید مهم نیست. در محله‌ی خود قدم بزنید. مسیرهایی که دوست دارید انتخاب کنید. باید هر روز این کار را انجام دهید

Comentários


bottom of page