top of page

Tue, Mar 30

|

Instagram

Body expansion in cyberspace بسط یافتگی بدن در فضای مجازی

این ایده برگرفته از یک مطالعات بینارشته ای میان علوم اعصاب و تئاتر است که با اقتباس از نمایشنامه "هملت ماشین" اثر هاینر مولر به تقابل میان بازیگر و واقعیت مجازی پرداخته و با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران با 12 بازیگر که همگی مرد هستند و تجربه ای از واقعیت مجازی ندارند اجرا خواهد شد

Registration is Closed
See other events
Body expansion in cyberspace بسط یافتگی بدن در فضای مجازی
Body expansion in cyberspace بسط یافتگی بدن در فضای مجازی

Time & Location

Mar 30, 2021, 8:30 AM – 10:00 AM EDT

Instagram

About the Event

Speaker: Faeze Shahoseiny

Location: Tehran, Iran

Date: Tuesday, March 30th, 17:00 pm - 18:30 pm IRSDT | 08:30 am EDT | 05:30 am PDT | 14:30 CEST

Event Access: Instagram

این ایده برگرفته از یک مطالعات بینارشته ای میان علوم اعصاب و تئاتر است که با اقتباس از نمایشنامه "هملت ماشین" اثر هاینر مولر به تقابل میان بازیگر و واقعیت مجازی پرداخته و با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران با 12 بازیگر که همگی مرد هستند و تجربه ای از واقعیت مجازی ندارند اجرا خواهد شد, تاکید بر جنسیت یکسان برای این است که داده های بدست آمده پس از این مدت در مقیاس و آمارگیری مناسبی برای رسیدن به داده های علمی قرار گیرند و بتوان تاثیر واقعیت مجازی بر مولفه های شناختی بازیگر و مخاطب را نیز سنجید.

اشاره به این نکته لازم به ذکر است که این پروژه حاصل یک سال تحقیق و بررسی بوده و نتایج حاصل از آن پس از ثبت و بررسی های تحلیلی به عنوان یک پژوهش دانش بنیاد در مطالعات اجرا با مفهومی از تجربه بدنی بازیگر و مخاطب به واسطه ی واقعیت مجازی "vr" و دستگاه ثبت فعالیت الکتریکی مغز "EEG"(در مدیومی هم ارز با بدن)، در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

Language: Farsi

Share This Event

bottom of page